Kariéra


 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: 

Zasláním životopisu pro účely výběrového řízení poskytujete dobrovolně své osobní údaje výhradně pro účely daného výběrového řízení (event. výběrových řízení, v případě, kdy projevíte zájem o více nabízených pracovních pozic). Správcem a zpracovatelem takto poskytnutých osobních údajů je vždy obchodní společnost, která nabízí danou pracovní pozici. Pro účely výběrového řízení nevyžadujeme poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v životopisu (právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření smlouvy tj. pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na návrh subjektu údajů), rádi bychom Vás ovšem informovali o následujících skutečnostech:

 • Osobní údaje poskytnuté pro účely výběrového řízení spravuje a zpracovává vždy obchodní společnost, které jste tyto údaje poskytli (identifikace společnosti je vždy uvedena v inzerátu nabízené pracovní pozice, který je uveřejněn na těchto webových stránkách).
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem výběru vhodných kandidátů z řad uchazečů o nabízenou pracovní pozici, tyto údaje nejsou nikdy poskytovány třetím osobám k dalšímu zpracování či předávány z jakéhokoliv důvodu ke zpracování do zahraničí.
 • Na základě Vámi poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování.
 • Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání příslušného výběrového řízení, není-li uvedeno jinak, má se za to, že den, kdy dojde k odstranění příslušného inzerátu pracovní pozice z těchto webových stránek je dnem, kdy došlo k ukončení daného výběrového řízení. Okamžikem ukončení výběrového řízení dochází k likvidaci Vámi poskytnutých osobních údajů ze všech úložišť správce.
 • V případě, že si přejete, aby správce přestal nakládat s Vašimi osobními údaji ještě před ukončením daného výběrového řízení (např. z důvodu, že o nabízenou pracovní pozici nemáte nadále zájem), můžete kdykoliv správce požádat o výmaz těchto osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního kontaktu uvedeného na daném inzerátu a správce takové Vaší žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví.

DATABÁZE UCHAZEČŮ

Pokud se chcete zařadit do databáze uchazečů o práci ve společnostech skupiny REC Group, zašlete nám Váš životopis na mailovou adresu technolog@kovosteel.cz společně se SOUHLASEM KE ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ (souhlas si stáhněte v odkaze níže, vyplňte, podepište a vyfocený nebo naskenovaný pošlete zároveň s Vaším životopisem).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ke stažení

Chcete-li mít informace z první ruky a máte svůj účet, využijte Facebook a staňte se naším přítelem. Pokud jste typ člověka „veselá kopa“ můžete načerpat inspiraci k případnému pohovoru zde.


JAKÉ LIDI HLEDÁME?

Tak jako špenát nechutná každému, ani REC Group není firma pro každého. Společně se totiž snažíme budovat něco, co se často vymyká standardu. Otevřenou a svobodnou firmu, která vytváří zejména hodnotu, ne jen peníze. Nejsme dokonalí a na naší cestě děláme mnoho chyb, ale o to rychleji se z nich snažíme poučit. Chceme mezi sebou lidi, kteří to vidí stejně jako my.

 • Takové, co mají vášeň pro to, co dělají.
 • Takové, co neustále a nonstop chtějí na sobě makat.
 • Takové, co mají selský rozum a umí vzít věci do vlastních rukou.
 • Takové, co o všem mluví otevřeně a pohár vidí vždy poloplný.
 • Takové, co ví, co je hrdost, ale ještě lépe ví, co je pokora.
 • Takové, co chtějí svou troškou každý den přispívat k tomu, aby Česká republika byla lepším místem pro život.

KDO JSME?

REC Group je parta  lidí, která buduje svobodnou firmu, která bude majákem ve světě recyklace a ekologické osvěty. Firmy, které na tom intenzivně spolupracují s námi jsou KOVOSTEEL Recycling, STEELMET, RPG Recycling, GELPO, ASSCO, DZO , A-ORTO a zábavně-edukativní a relaxační areál KOVOZOO Staré Město. Velikost skupiny nikdy nebyla naším hlavním cílem; od začátku chceme být uznávaní mezi všemi. Našimi zákazníky, lidmi, kteří s námi pracují a našim okolím. Chceme, aby setkání s námi bylo pro všechny zážitkem, který dělá den hezčí. Proto se kolem sebe stále díváme po skvělých lidech, kteří by se k nám přidali a pomohli nám být ještě lepší.

Aktuální volné pozice naleznete na začátku této stránky. Pokud tam žádná není a umíš skvěle něco jiného čti klidně dál…

Pokud si myslíte, že byste byli přínosem, napište nám proč, a co byste chtěli v REC Group dělat. Dobrá rada: Na zprávy s obsahem „budu dělat cokoli“ nereagujeme. Chceme lidi, kteří mají vášeň pro to, co dělají a jsou v tom fakt výborní. Buďte hodně konkrétní a přesvědčte nás, že Vás chceme. Pozici nazýváme JAKÁKOLIV.

Pokud nás Váš motivační dopis osloví, pozveme Vás k nám a zkusíme nalézt průnik našich očekávání. Na kolik otázek se zeptáte, tolik odpovědí dostanete. Čas není žádný problém, dáme Vám ho tolik, kolik budete potřebovat. Umíme poskytnout přístřeší, kávu, čaj i oběd. Na konci tohoto období si probereme, co chcete přinést společnosti a co společnost může přinést Vám. Vše je samozřejmě zdarma :-)


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ UDĚLENÉHO SOUHLASU

 

Jaké osobní údaje zpracováváme pro účely naší databáze?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli v rámci životopisu, především tedy jméno, příjmení, datum narození, místo narození, kontaktní údaje typu telefonní číslo, e-mailová adresa, údaj o dosaženém vzdělání.

Pro jaký účel uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Jediným účelem, pro který udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je zařazení těchto údajů do naší databáze uchazečů o práci. Na základě Vámi poskytnutých údajů nebude docházet k tzv. automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování. Údaje vedeme v elektronické podobě, a v případě potřeby také v podobě fyzické. Po dobu trvání souhlasu jsme oprávněni posuzovat Vámi poskytnuté osobní údaje ve vztahu k nabízeným pracovním pozicím a případně Vás kontaktovat, pokud bude některá z volných pracovních pozic vhodná právě pro Vás (tzn. zařadili bychom Vás do některého z aktuálních výběrových řízení). Komunikovat s Vámi budeme prostřednictvím kontaktních údajů, které nám poskytnete, pokud preferujete některou z možností komunikace více, sdělte nám prosím tuto preferenci a my se budeme snažit Vás oslovovat tímto způsobem.

Komu svůj souhlas uděluji?

Souhlas se zařazením do databáze uchazečů o práci udělujete následujícím obchodním společnostem:

 • REC Group s.r.o., IČ: 25548034, se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město;
 • KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., IČ: 29290589, se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.

Správcem údajů se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky prostřednictvím nichž jsou osobní údaje zpracovávány, a tudíž tyto osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává. Pro účely vedení databáze uchazečů o práci jsou výše uvedené společnosti tzv. společnými správci Vámi poskytnutých osobních údajů, mezi těmito společnostmi tak může docházet ke sdílení a společnému zpracovávání těchto údajů.

Vzhledem k této skutečnosti není možné udělit souhlas z Vaší strany pouze jednomu ze společných správců, ani Váš souhlas není možné po jeho poskytnutí odvolat pouze ve vztahu k jednomu ze společných správců. V těchto případech proto budeme takové Vaše jednání považovat za neudělení/odvolání souhlasu ve vztahu ke všem společným správcům zároveň.

Kdo je oprávněn mé osobní údaje zpracovávat?

Vaše údaje budou zpracovávány pouze výše uvedenými správci, Vaše údaje nebudou předávány ke zpracování žádné třetí osobě ani nebudou předávány ke zpracování do zahraničí.

Jak dlouho budete mé osobní údaje uchovávat?

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám na trhu práce a celkové fluktuaci uchazečů o práci budeme Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávat pouze po dobu jednoho roku, počítáno ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této doby všechny takto Vámi poskytnuté údaje neprodleně vymažeme.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Ano, Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej tak kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto webových stránkách. Odvoláním souhlasu zaniká naše právo nadále uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, dojde tak k jejich neprodlenému výmazu. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na Vaši případnou účast v budoucích výběrových řízeních, pokud nám Vaše údaje poskytnete pro účely konkrétního výběrového řízení, budeme k nim přistupovat a tyto údaje zpracovávat pouze pro účely takového výběrového řízení.

Mohu se na někoho obrátit v případě porušení povinností správce při zpracování osobních údajů?

Ano, pokud se domníváte, že na naší straně došlo k porušení povinností při zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu, můžete se obrátit se stížností na dozorový úřad dané členské země Evropské Unie. Pro Českou republiku je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jaká další zákonná práva mám při zpracování osobních údajů?

Mezi Vaše práva patří právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz (vždy v případě odvolání souhlasu se zpracováním nebo na Vaši žádost), právo na opravu, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování. Bližší informace k jednotlivým Vašim právům naleznete v právních předpisech uvedených níže.

Kde mohu získat další informace ohledně zpracování osobních údajů?

Problematiku ochrany osobních údajů upravuje na zákonné úrovni zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 25.5.2018 nabývá účinnosti také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR). Toto nařízení je přímo použitelné a do značné míry tak nahrazuje úpravu obsaženou v zákoně 101/2000 Sb.; dovolujeme si Vás upozornit, že český zákonodárce nestihne do dne 25.5.2018 přijmout tzv. adaptační zákon pod názvem zákon o zpracování osobních údajů, jehož cílem je dosažení plného zapracování nařízení GDPR do českého právního řádu. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů počítá se zrušením stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., po přijetí tohoto zákona tak budou práva a povinnosti jednotlivých subjektů v oblasti ochrany osobních údajů upraveny na úrovni nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. Po přijetí zákona o zpracování osobních údajů, budeme zde uvedené informace v případě potřeby aktualizovat.

Další užitečné informace lze kromě výše uvedených právních předpisů získat také na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), především sekce „GDPR (obecné nařízení)“.

Kontakt:

Bc. Martina Klimešová
Mobil + 420 777 704 337
E-mail technolog@kovosteel.cz
Sidebar